Aktualności:


30-08-2018

Dnia 6 września (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 16.30 dzieci z grupy III "Szczęśliwe Biedronki", grupy IV "Małe Pszczółki", grupy V "Małe Jaskółki". Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci na zebranie.
30-08-2018

Dnia 5 września (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci z rocznika 2015- dzieci trzyletnie grupa VI "Tańczące Wiewiórki",  grupa I "Mądre Żabki",  grupa II "Zwinne Jaszczurki". Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci na zebranie.
02-07-2018

W uzgodnieniu z Radą Rodziców ustalono organizację przydziału sal na rok 2018/2019. Wejście A od strony ulicy Glinki:

1 duża sala - grupa IV " Małe Pszczółki "

2 duża sala - grupa III " szczęśliwe Biedronki "

3 sala przejściowa - grupa II " Zwinne Jaszczurki "

4 sala - grupa VI " Tańczące Wiewiórki "

Wejście B od ulicy Szpitalnej:

1 sala (prawa strona) - grupa VI " Małe Jaskółki "

2 sala (lewa strona) - grupa I " Mądre Żabki "

Ciekawe linki:


NABÓR DO PRZEDSZKOLA


http://bydgoszcz.przedszkola.vnabor.plINFORMACJE O PLACÓWCE:

http://bip.edu.bydgoszcz.pl

http://bip.edu.bydgoszcz/28/

Regulamin Przedszkola Angielskojęzycznego "Mały Poliglota"

 

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie
i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 

 1. Podstawę uczęszczania dziecka przyjętego do przedszkola stanowi dokładnie i czytelnie wypełniona umowa z przedszkolem, podpisana przez obojga rodziców lub prawnych opiekunów .
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z Dyrekcją Przedszkola.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 18.00. Dzieci mogą schodzić się od godz. 6.00
  a rozchodzić od 13.00.
 2. Przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc: lipiec lub sierpień (na przemian). Rodzice niemający warunków do zorganizowania dziecku opieki w czasie wakacji uzgadniają z Dyrekcją Przedszkola możliwość uczęszczania dziecka do placówki zastępczej (pracującej w tym okresie)
 3. Dyrekcja Przedszkola przyjmuje interesantów w czwartki .

W sprawach szczególnie pilnych można umówić się z Dyrekcją w biurze Przedszkola bądź skontaktować się telefonicznie. 

 1. Rodzice osobiście powierzają i odbierają  dziecko od nauczyciela lub osoby dyżurującej (zgodnie z procedurą bezpieczeństwa).
 2. W szczególnych przypadkach rodzice mogą powierzyć dziecko innym członkom rodziny bądź opiekunom wskazanym w umowie z Przedszkolem (nie więcej niż 3 osoby pełnoletnie). Osoby te zostają upoważnione w umowie z Przedszkolem bądź w osobnym piśmie pozostawionym przez rodzica u wychowawcy, nie później niż dzień wcześniej.

Upoważnione osoby zobowiązane są do udostępnienia dowodu osobistego w celu zweryfikowania ich tożsamości.

 1. W sytuacjach wyjątkowych rodzice zobowiązani są do każdorazowego upoważniania na piśmie wskazanej osoby do odbioru dziecka. Upoważnienie to musi zostać przyniesione osobiście nie później niż na dzień przed wskazaną datą odbioru dziecka.
 2. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do każdorazowego zamykania drzwi wejściowych w celu dbania o bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Pracownicy Przedszkola pod żadnym pozorem nie powierzą dzieci osobom nietrzeźwym lub wskazującym na stan bycia pod wpływem innych używek.
 4. Mając na uwadze dobro dzieci od strony merytorycznej jak i społeczno - wychowawczej, Dyrekcja w uzgodnieniu z Radą Rodziców zmienia grupom przydzielone sale.
  Zmiana ta będzie realizowana z początkiem roku szkolnego. Dyrekcja zobowiązuje się poinformować o tych zmianach rodziców pisemnie (na tablicach ogłoszeniowych i stronie internetowej)  na koniec roku szkolnego.

Każda grupa dzieci w Przedszkolu przynajmniej przez jeden rok będzie miała zajęcia w sali znajdującej się w tylnej części budynku, do której wchodzimy tzw. wejściem B.

 1. Przedszkole, w każdym momencie roku szkolnego, ma możliwość doboru dzieci młodszych
  w celu uzupełnienia maksymalnej liczby dzieci w przedszkolu.
 2. Wszystkie dzieci zgłoszone do Przedszkola na nowy rok szkolny podlegają  dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. 
 3. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców). 
 4. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola, na wniosek Rady Rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w całości opłacane przez rodziców (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
 5. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, Przedszkole umożliwia naukę religii wychowankom grup najstarszych (dzieci w wieku 6 lat), których Rodzice wyrażają takie życzenie. 
 6. Do Przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jeden wyznaczony dzień tygodnia.
  Wyjątek stanowią dzieci 3-letnie, które przez pierwszy rok przebywania w Przedszkolu mogą przynosić zabawki każdego dnia, wg uznania rodziców.
 7. Dzieci starsze (kończące w danym roku kalendarzowym pięć, sześć i siedem lat) co roku uczestniczą w wycieczkach organizowanych przez Radę Pedagogiczną.

Dzieci na wycieczkę wyruszają tylko i wyłącznie z placówki pod opieką wychowawcy.

Dziecko pod żadnym pozorem nie może być dowożone na  miejsce docelowe wycieczki bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Przedszkolem,  najpóźniej w przeddzień odbywającego się wyjazdu.

 1. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

Dziecko przyprowadzone do Przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW

PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

 1. Rodzice przyprowadzają do Przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do Przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 3. Dziecko nie może uczęszczać do Przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia w stanach; infekcji wirusowych, bakteryjnych czy pasożytniczych (wszy, owsiki itp.), chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne).
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób zakaźnych oraz infekcji zwłaszcza pasożytniczych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w Przedszkolu.
 6. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci
  w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 7. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu pomocy dziecku, wzywa pogotowie lub zawiadamia pomoc społeczną, policję o utrudnionym kontakcie z rodzicami.
 9. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor, są zobowiązani do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców o zaistniałym zdarzeniu.
 10. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej Przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 11. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 12. Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie .
 13. W Przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu, z zastrzeżeniem pkt. 31
 14. W przypadku, gdy do Przedszkola uczęszczają dzieci z chorobami przewlekłymi i występuje konieczność stałego podawania leków , wymagana jest pisemna prośba rodziców.

 

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I DZIECI W ZAKRESIE DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZYM

 

 1. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie się
  i ubieranie się(bez pospieszania dziecka).
 2. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny i bezpieczny, dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu.
 3. Wszyscy troszczymy się o warunki zapewniające bezpieczeństwo dzieci w budynku i poza budynkiem Przedszkola.
 4. Rodzice wyrażają zgodę na wykonywanie przez wychowawców i opiekunów zdjęć dzieci podczas organizowanych zabaw, spotkań wycieczek i innych aktywności. Zdjęcia rozprowadzane są w formie elektronicznej, na przyniesionych przez rodziców nośnikach.

Jednocześnie Rada Pedagogiczna zobowiązuje się do nierozpowszechniania tychże fotografii poza przedszkolem.

 1. Dyrekcja Przedszkola wraz z Radą Rodziców zastrzegają sobie prawo do wynajmowania fotografa na spotkania  świąteczno - karnawałowe oraz inne na wniosek rodziców.

Fotograf dla bezpieczeństwa i ochrony danych dzieci i ich rodziców podpisuje z Przedszkolem specjalny dokument dotyczący zabezpieczenia wizerunku dzieci uczęszczających do placówki.

Forma i sposób dystrybucji zdjęć, przy zachowaniu niezbędnych procedur bezpieczeństwa danych, uzgadniana jest z Fotografem przez Radę Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Przedszkola.

 1. Dziecko ma prawo do:
  1. Akceptacji takim jakie jest.
  2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
  3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
  4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
  5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
  6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
  7. Posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.
  8. Badania i eksperymentowania.
  9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
  10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
  11. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”.
  12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.
  13. Zdrowego jedzenia.
  14. Dzieci mają obowiązek:
   1. Przestrzegać zawartych umów i zasad ustalonych w grupie.
   2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.
   3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
   4. Nie krzywdzić siebie i innych.
   5. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
   6. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
   7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów i procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w Przedszkolu. Wszelkie procedury i regulaminy dostępne są do wglądu w biurze Przedszkola.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
 3. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.
 4. Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie przedsięwzięcia mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
  Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

 
Slideshow Image 1