Przedszkole nr 28 w Bydgoszczy "Mały Poliglota" zaprasza wszystkie dzieci, dla których świat zabawek to jedynie wstęp do niesamowitej przygody.
 
Aktualności:


30-08-2018

Dnia 6 września (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami o godzinie 16.30 dzieci z grupy III "Szczęśliwe Biedronki", grupy IV "Małe Pszczółki", grupy V "Małe Jaskółki". Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci na zebranie.
30-08-2018

Dnia 5 września (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci z rocznika 2015- dzieci trzyletnie grupa VI "Tańczące Wiewiórki",  grupa I "Mądre Żabki",  grupa II "Zwinne Jaszczurki". Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci na zebranie.
02-07-2018

W uzgodnieniu z Radą Rodziców ustalono organizację przydziału sal na rok 2018/2019. Wejście A od strony ulicy Glinki:

1 duża sala - grupa IV " Małe Pszczółki "

2 duża sala - grupa III " szczęśliwe Biedronki "

3 sala przejściowa - grupa II " Zwinne Jaszczurki "

4 sala - grupa VI " Tańczące Wiewiórki "

Wejście B od ulicy Szpitalnej:

1 sala (prawa strona) - grupa VI " Małe Jaskółki "

2 sala (lewa strona) - grupa I " Mądre Żabki "

Ciekawe linki:


NABÓR DO PRZEDSZKOLA


http://bydgoszcz.przedszkola.vnabor.plINFORMACJE O PLACÓWCE:

http://bip.edu.bydgoszcz.pl

http://bip.edu.bydgoszcz/28/

Koncepcja pracy Przedszkola nr 28 Angielskojęzycznego „Mały Poliglota”  w Bydgoszczy

 

 

Misja przedszkola

 

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

 

 

Wizja przedszkola

 

  1. 1.      Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

Nasze przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze.  Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także  zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

 

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

 

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.  Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec własnej tożsamości narodowej, a także tożsamości innych narodów oparte jest na tradycjach rodzinnych, kulturze regionu i narodu oraz kulturze i obyczajach innych krajów.

Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.                                                                                           

Przedszkole realizuje innowację pedagogiczną, której celem jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako drugim językiem własnym. Przede wszystkim pozwala rozwijać zdolności językowe w zakresie nauki języka angielskiego, która odbywa się w formie pięciogodzinnych lektoratów dziennie, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli na zasadzie współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego.

Przedszkole nasze należy  do grona SZKÓŁ  ODKRYWCÓW TALENTÓW. Oferuje ciekawe zajęcia dodatkowe, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

 

 KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągania sukcesów rozwojowych.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego :

 Metody czynne:

 Metody oglądowe:

 Metody słowne:

 

Ponadto codzienną pracę pedagogiczną wzbogaca się o nowatorskie metody pracy:

 

Celem naszego przedszkola jest przygotowanie dziecka, które będzie umiało znaleźć się w nowym środowisku szkolnym, odniesie sukces w dalszym procesie edukacyjnym i będzie spełniać następujące kryteria jako absolwent.

 

 

 

Sylwetka absolwenta Przedszkola nr 28

 

Absolwent przedszkola:

        

 

 

 

  1. 2.      Procesy zachodzące w przedszkolu

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

 

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę  jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

  1. 3.      Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy:

- rodzice mają wpływ na koncepcję pracy placówki,

- ofertę zajęć dodatkowych,

- organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych,

- wybór programu nauczania oraz kart pracy.

 

 

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, lokalne i społeczne:

- akcja „Sprzątanie świata”

- selektywna zbiórka odpadów

- współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego

- współpraca ze schroniskiem dla zwierząt

- akcje charytatywne na rzecz Domu Samotnej Matki, Hospicjum im. J. Popiełuszki

- Pasowanie na Przedszkolaka

- Hallowe’en

- Święto Pluszowego Misia

- Dzień Drzewa

- Dzień św. Marcina

- Andrzejki

- Mikołajki

- wspólna wigilia

- Jasełka

- Bal Karnawałowy

- Dzień Babci i Dziadka

- Walentynki

- Dzień Talentów

- Pierwszy Dzień Wiosny

- Dzień Ziemi

- Dzień Rodziny

- Festyn Rodzinny

- Dzień Dziecka- wycieczka autokarowa

- Uroczystość Pożegnania Starszaków.

 

 

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

 

4.      Zarządzanie przedszkolem

 

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny, psycholog, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

 

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

 

 
Slideshow Image 1